Cobertes i Façanes

 

Referents des de 1985

Aquests més de 25 anys d’experiència i més de 2.500 obres executades avalen la nostra solvència i qualitat en el sector, posicionant-nos com una de les empreses punteres en el mercat.


La nostra especialització en el camp dels tancaments ens permet realitzar des de renovacions de façanes per estètica o rehabilitació com noves contruccions instal·lant cobertes i façanes ventilades.


En l’execució de les obres es té en compte des del més mínim detall tècnic a tenir molta cura dels acabats, per així donar a disposició del client la qualitat més òptima dels tancaments i la imatge dessitjada a oferir al mercat.


Disposem d’un equip tècnic titulat multidisciplinar a disposició del projectista per aportar solucions i desenvolupar sistemes i estructures per als tancaments, tractant l’envolvent en la seva totalitat: façanes, cobertes i estructures.

Façanes metàl·liques / industrials

 

Façanes xapa simple

 • Revestiment exterior format per una placa metàl·lica grecada d’acer galvanitzat o prelacat, amb diferents tipus d’acabat.
 • Opció més senzilla i ecònomica.

Façanes sandvitx in situ

 • Revestiment format per dues plaques metàl·liques d’acer galvanitzat o prelacat, amb separadors metàl·lics intermitjos i aïllament de fibra de vidre o llana de roca.

Façana amb safata metàl·lica

 • El funcionament és com el del sandvitx in situ, amb o sense separador metàl·lic, en funció de si és ventilada o no.
 • Permet alleugerar l’estructura de l’edifici.
 • Permet la col·locació de la pell exterior de l’edifici tant vertical com horitzontal.
 • Ofereix solucions acústiques amb la xapa perforada i l’aïllament adequat.

Façanes panell sandvitx

 • Panells formats per dues xapes d’acer prelacat amb nucli format per aillament tipus PUR/PIR/Llana de Roca, en funció de necessitat.
 • Rapidesa i facilitat de muntatge.
 • Moltes opcions d’aillament tèrmic.
 • Posició horitzontal o vertical.
 • Acabats llisos de façana.

Façanes arquitectòniques

 • En les façanes arquitectòniques es s’empleen perfils i panells especialment dissenyats per a aquelles obres en les que es vol destacar el seu aspecte estètic. Donant versatilitat en el disseny de la façana i podent emplear diferents games de productes, desde panells prefabricats a perfils metàl·lics prelacats.

Galeria d'imatges