Cobertes i Façanes

 

Referents des de 1985

Aquests més de 25 anys d’experiència i més de 2.500 obres executades avalen la nostra solvència i qualitat en el sector, posicionant-nos com una de les empreses punteres en el mercat.


La nostra especialització en el camp dels tancaments ens permet realitzar des de renovacions de façanes per estètica o rehabilitació com noves contruccions instal·lant cobertes i façanes ventilades.


En l’execució de les obres es té en compte des del més mínim detall tècnic a tenir molta cura dels acabats, per així donar a disposició del client la qualitat més òptima dels tancaments i la imatge dessitjada a oferir al mercat.


Disposem d’un equip tècnic titulat multidisciplinar a disposició del projectista per aportar solucions i desenvolupar sistemes i estructures per als tancaments, tractant l’envolvent en la seva totalitat: façanes, cobertes i estructures.

Cobertes metàl·liques

 

Coberta xapa simple

 • Cobertes metàl·liques simples formades per una xapa grecada d’hacer galvanitzat o prelacat, amb diferents tipus de recobriments segons protecció necessària.
 • Dóna gran versatibilitat, permetent el muntatge de cobertes corbes.

Coberta panell sandvitx

 • Panell format per dues xapes d’acer prelacat amb nucli format per aillament tipus PUR/PIR/Llana de Roca, en funció de necessitat.
 • Ofereix diferents opcions d’aïllament tèrmic, permetent gruixos de fins a 120 mm.

Coberta sandvitx in situ

 • La formen dues plaques grecades d’acer galvanitzat o prelacat, amb un perfil separador tipus omega i aïllament interior.
 • Molt estanca al emprar dos perfils metàl·lics.
 • Permet funcionar com a coberta ventilada.

Coberta corba

Corbades directament a fàbrica, poden ser del tipus:

 • Coberta xapa simple
 • Coberta sandvitx in situ


Coberta Deck

 • La forma un perfil metàl·lic grecat inferior, aïllament rígid i una impermeabilització exterior mitjançant sistemes de làmines asfàltiques o sintètiques..
 • Solució amb millors prestacions per a cobertes planes per a grans superfícies.
 • Molta fiabilitat i gran aïllament acústic.
 • Gran versatilitat per al muntatge d’accessoris a coberta, com poden ser exutoris.

Galeria d'imatges